Hem
Om Flisa
Styrelsen
Stadgar
Historik
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Stadgar

§ 1. Föreningens syfte
• att stimulera utvecklingen inom ambulanssjukvården såväl nationellt som internationellt
• att vara ett gemensamt forum för utbyte av erfarenheter mellan befattningsinnehavare med ledningsansvar för ambulanssjukvård inom sektorerna medicin, administration, drift utbildning och FOU.

§ 2. Medlemskap

• Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som innehar
befattning med ledningsansvar inom sektorerna i § 1.
• Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen.
• Utträde ur föreningen ska skriftligen anmälas till styrelsen.
• Medlem, som lämnat sin befattning med ledningsansvar för ambulanssjukvård, ska anmäla detta till styrelsen och utträder därefter ur föreningen.
• Medlem som oaktat kassörens påminnelser, under två år underlåtit att betala årsavgift, utesluts ur föreningen.
• Styrelsen kan kalla person, vars insatser varit av stor betydelse för ambulanssjukvårdens utveckling, till hedersmedlem.
• Varje medlem i föreningen har rätt att föreslå hedersmed-lemmar. Hedersmedlem har ej rösträtt i föreningen

§ 3. Val av styrelse, styrelsens sammansättning
• Styrelsen väljs på årsmöte och består av fem ordinarie leda-möter och en suppleant.
• Vid val av styrelsen ska eftersträvas, att de i § 1 angivna sektorerna blir adekvat företrädda, liksom att en jämn regional fördelning erhålles.
• Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
• Till styrelsen adjungeras representanter från SLAS, utbildningsnätverk samt representant för ambulansentreprenörerna. Ytterligare adjungerade kan väljas på förslag från årsmötet.

§ 4. Styrelseledamöternas mandatperiod
• Ledamöter väljs på två år och adjungerade utses av respektive organisation på ett år. Valen förläggs så att kontinuitet uppnås.

§ 5. Styrelsens sammanträden, beslutsförhet, protokolljustering
• Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. De fem ordinarie ledamöterna har rösträtt och styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Styrelsen får fatta beslut per capsulam, om alla ledamöter är ense om beslutet.

§ 6. Föreningsmöten

• Möten publiceras på föreningens webbsida.
• Årsmötet ska sammanfalla tidsmässigt och avhållas på samma plats som den årliga FLISA-kongressen. I det fall en sådan kongress inte anordnas, ska årsmöte hållas före november månads utgång.
• Inbjudan till årsmöte sker i samband med webbpublicering av kongressen eller minst en månad före mötets avhållande.

§ 7. Medlemsavgiften
• Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 8. Styrelsearvoden

• Styrelsearvode utgår ej.

§ 9. Tecknandet av föreningens firma

• Vid konstituerande styrelsemöte enligt § 3, utses vem som tecknar föreningens firma.

§ 10. Valberedning
• Särskild valberedning bestående av minst tre medlemmar utses vid årsmötet, som också utser sammankallande.

§ 11. Revision
• Årsmötet utser två revisorer jämte suppleanter. Senast en månad före årsmötet ska styrelsen överlämna förvaltningsberättelse för föregående arbetsår till revisorerna.

§ 12. Stadgeändringar. Föreningens upplösning

• Stadgeändring kräver beslut på två konsekutiva årsmöten.
• Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar tillfalla Sveriges kommuner och landsting.

Ovanstående stadgar har antagits vid FLISA årsmöten 2012 och 2013.  

 

Uppdaterat 2019-08-19
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum